HOT !!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา ลงวันที่ 8 พ.ย. 2560

 ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานตามสัญญาตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานพัสดุ) ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2560 และกำหนดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง ในวัน พุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นั้น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันทพุธที่ 8 พศฤจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ตามรายชื่อดังเอกสารแนบท้ายนี้  รายละเอียดแนบ