HOT !!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานตามสัญญา ลงวันที่ 5 ธ.ค.61

พนักงานตามสัญญาตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานพัสดุ ) 1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1ตำแหน่ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ยามรักษาการณ์) 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 และกำหนดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง  นั้น บัดนี้่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป  รายละเอียดแนบ