HOT !!! ประกาศรับสมัครสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดังรายละเอียดแนบ