HOT !!! ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อคัดเลือกคณาจารย์ เป็นคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกและมีสิทธิ์เสนอชื่อตัวแทน

 ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อคัดเลือกคณาจารย์ เป็นคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกและมีสิทธิ์เสนอชื่อตัวแทนคณาจารย์เป็นคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และขั้นตอนการเลือกตั้ง ดังรายละเอียดแนบ