เชิญชวนเข้าร่วมโครงการใจใสเกรด เอ เรียนดี มีทุนให้ สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันสอบปลายภาคเรียนสุดท้ายในปีการศึกษา 2558

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการใจใสเกรด เอ เรียนดี มีทุนให้ สำหรับนักนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อมอบทุนการศึกษาและสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้มีผลการเรียนดีขึ้น โดยนำหลักการที่สำคัญของพระพุทธศาสนา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม รายละเอียดตามแนบ