ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ปรมะ แขวงเมือง ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี 2562 (รอบที่ 1)

  ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ (รอบที่ ๑) ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์รุ่นใหม่ให้ได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง หลังจบการศึกษาระดับปริญญาเอก และสามารถผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่มีคุณภาพ สูงได้นั้นในการนี้มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการ จากผู้ทรงคุณวุฒิ เอกสารแนบ