PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 19-20 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการค่ายอาสาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างพี่สู่น้อง สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนตชด. ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์8


 "โครงการค่ายอาสาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างพี่สู่น้อง สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนตชด.  ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์8"

เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2559  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  ได้จัดโครงการค่ายอาสาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างพี่สู่น้อง  ณ โรงเรียนตชด.  ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์8 เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จ ณ โรงเรียน ตชด.และศูนย์การเรียน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครพนม ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดและปรับปรุงห้องเรียนปฐมวัยให้แก่ โรงเรียน ตชด. โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะฯผู้บริหาร อาจารย์ประจำสาขาการศึกษาปฐมวัย เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องและนักศึกษา เป็นอย่างดี 

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++