PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 16 มิถุนายน 2559 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ - กิจกรรมอบรมระบบสารสนเทศในสำนักงานและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย


โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ - กิจกรรมอบรมระบบสารสนเทศในสำนักงาน และบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

     เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ - กิจกรรมอบรมระบบสารสนเทศในสำนักงานและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.ชวลิต  ชูกำแพง คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการการพัฒนาบุคลากร และกล่าวรายงานโดย ท่าน ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ ทั้งนี้ ท่านผศ.ดร.สังคม  ภูมิพันธุ์ มาบรรยายในหัวข้อ "คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม"/"ระบบงานสารบรรณและสารสนเทศในสำนักงาน" โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 สายวิชาการ "บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัย" บรรยายโด ท่าน รศ.วิรัตน์  พงษ์ศิริ
กลุ่มที่ 2 สายสนับสนุน "การปฏิบัติงานสารบรรณในสำนักงานของบุคลากรสายสนับสนุน" บรรยายโดยท่าน ผศ.ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ์ 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++