PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตรสี่ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

 การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตรสี่ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 

          วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 สาขาวิชาคณิตศาสรตศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรตามแผนการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตรสี่ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) ให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อใช้หลักสูตรดังกล่าวกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2566 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รศ. ดร.คำสิงห์ นนเลาพล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ผศ. ดร.ปนัดดา สังศรีแก้ว คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิยาลัยกาฬสินธุ์ และอาจารย์ ดร. กาญจนา เวชบรรพต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ได้เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งจากคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.