PR-EDU วันที่ 6 ตุลาคม 2565 บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม”

 ภาพบรรยากาศ บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม”

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 งานบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้กำหนดการดำเนินงาน จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม” โดย ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในการนี้ได้มีผู้บริหาร คณาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.