PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 7 กันยายน 2559 คณบดีพบปะนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


7 กันยายน 2559 คณบดีพบปะนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

    " เราจะเดินและเติบโตไปด้วยกันอย่างสง่างาม " กิจกรรมวันที่ 7 กันยายน 2559 คณบดีพบปะนักศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและคณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาวิทยา ศาสตร์ ได้พบปะกับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาวิทยาศาตร์ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ พร้อมปัญหาที่นักศึกษาได้พบเห็นและอยากให้แก้ไข พัฒนาให้คณะครุศาสตร์ น่าอยู่

  

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++

 

 

บันทึก

บันทึก