โครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561


- โครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2561 view E-Book   เอกสารแนบ