อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา


 

       
    อาจารย์กำพร  ประชุมวรร
หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา
   
       
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินกร  อัตไพบูลย์    อาจารย์ธีระวุฒิ  มูลเมืองแสน  
     

   
  อาจารย์ ดร.พีระพงษ์  ธีระเผ่าพงษ์    อาจารย์เฉลิมพล   อะทาโส  

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย


          
    อาจารย์ ดร.ลีลาวดี  ชนะมาร 
หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
   

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.หญิงอุทัยวรรณ   ศรีอรัญญ์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิดาพร อาจประจญ  อาจารย์จุฬาพร  พลรักษ์
         
   อาจารย์ อัครพล ไชยโชค   อาจารย์อัญชนา   เถาว์เชาลี  

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ


         
    อาจารย์วรรณธิภา อุนารันต์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   

       
อาจารย์มานะชัย แก้วสีดวง อาจารย์กัลยาณี ม่วงไทย   อาจารย์ระวีวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ Mr.Lloyd Eugene Wangner
     
  อาจารย์ ดร.จารุวรรณ เขียวน้ำชุม   อาจารย์สุรีรัตน์ ตลับเงิน  

 

 

 

 


บันทึก

บันทึก

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา


         
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีสุดา ด้วงโต๊ด
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 


 

 

             
                      
 
 
  อาจารย์พงศ์เทพ โคตรประทุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี แซงบุญเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์  
   
     
         

 


 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก