อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา


 

       
    อาจารย์ ดร.พีระพงษ์  ธีระเผ่าพงษ์
หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา
   
       
  ผศ.ดร.ทินกร  อัตไพบูลย์    อาจารย์ธีระวุฒิ  มูลเมืองแสน  
     

   
   อาจารย์กำพร  ประชุมวรรณ    อาจารย์เฉลิมพล   อะทาโส  

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย


         
    อาจารย์นิดาพร อาจประจญ
หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
   

 
อาจารย์ ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.หญิงอุทัยวรรณ   ศรีอรัญญ์   อาจารย์ ลีลาวดี  ชนะมาร  อาจารย์จุฬาพร  พลรักษ์
         
   อาจารย์ อัครพล ไชยโชค   อาจารย์อัญชนา   เถาว์เชาลี  

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ


         
    อาจารย์มานะชัย แก้วสีดวง
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   
       
อาจารย์วรรธิภา อุนารันต์ อาจารย์กัลยานี ม่วงไทย   อาจารย์ระวีวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ Mr.Lloyd Eugene Wangner
     
  อาจารย์ ดร.จารุวรรณ เขียวน้ำชุม   อาจารย์สุรีรัตน์ ตลับเงิน  

 

 

 

 


บันทึก

บันทึก

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์


         
    อาจารย์พงศ์เทพ โคตรประทุม
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 


 

 

   
  ผศ.สุธิดา เลขะวัฒนะ  ผศ.ดร.วัชรี แซงบุญเรือง ผศ.ดร.สุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์  
         
  ผศ.ศรีสุดา ด้วงโต๊ด   ผศ.ดร.ปรมะ แขวงเมือง  

 


 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก