อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

   
  รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  ประสานตรี
หัวหน้า/ประธานหลักสูตร
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร  ศรเพรช
อาจารย์ประจำหลักสูตร
  อาจารย์ ดร.เบญจ์  กิติคุณ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา


 

           
    อาจารย์ ดร. วิจิตรา  โสเพ็ง 
     หัวหน้าสาขาวิชา
       
             
   อาจารย์ ดร.อาริยา สุริยนต์
   อาจารย์ประจำสาขาวิชา
 อาจารย์ ดร.ภัทรพงศ์  กุลสีดา
     อาจารย์ประจำสาขาวิชา
     อาจารย์ชมพู่  ลุนศักดิ์
   อาจารย์ประจำสาขาวิชา
     

 


 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา


 

           
    อาจารย์กำพร  ประชุมวรรณ
หัวหน้าสาขาวิชา
       
             
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินกร  อัตไพบูลย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
 อาจารย์ ดร.พีระพงษ์  ธีระเผ่าพงษ์ 
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
   อาจารย์ธีระวุฒิ  มูลเมืองแสน
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
 อาจารย์เฉลิมพล   อะทาโส 
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
   

 


 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย


           
      อาจารย์ ดร.ลีลาวดี  ชนะมาร 
หัวหน้าสาขาวิชา
     
   
  อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.หญิงอุทัยวรรณ   ศรีอรัญญ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์จุฬาพร  พลรักษ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิดาพร อาจประจญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์อัญชนา   เถาว์เชาลี
อาจารย์ประจำสาขา
อาจารย์ อัครพล ไชยโชค
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
 
             
             

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ


       
    อาจารย์วรรณธิภา อุนารันต์
หัวหน้าสาขาวิชา
   
อาจารย์มานะชัย แก้วสีดวง
าจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์กัลยาณี ม่วงไทย
าจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์ ดร.จารุวรรณ เขียวน้ำชุม
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์ระวีวัฒน์ ศรีประดิษฐ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์สุรีรัตน์ ตลับเงิน
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 

 

 

 


บันทึก

บันทึก