ประวัติอาจารย์ ดร.สุวิมล คำน้อย

อาจารย์ ดร.สุวิมล  คำน้อย


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล : นางสาวสุวิมล คำน้อย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2553 – สังคมวิทยามหาบัณฑิต (สังคมวิทยา)    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2548 – ศิลปศาสตรบัณฑิต  (การพัฒนาชุมชน)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ผลงานวิชาการ -

  1. งานวิจัยเรื่อง ผลของการอาสาสมัครที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วย ศึกษากรณี กลุ่มอาสาสมัครในโรงพยาบาล,2553
  2. งานวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม, 2556
  3. เอกสารประกอบคำสอน รายวิชา หลักสังคมวิทยา