ประวัติอาจารย์วรรณธิภา อุนารัตน์

อาจารย์วรรณธิภา  อุนารัตน์


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล : นางสาววรรณธิภา อุนารัตน์
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2551 – การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์การศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
  • 2546 – ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ผลงานวิชาการ

  Sriputtarin, S., Unarat W., & Muangthai, K. (2015). Role of the Faculty of Liberal  Arts and Science, Nakhon Phanom University in Education Development
                          of Border Patrol Police School in Nakhon Phanom Province. The 1st International Conference on Research and Education, Arts, Management,
                         and Science (ICREAMS): “Creation of Future and Challenges in Sustainable Research” 24 – 26 November, 2015 Roi Et Rajabhat University Proceeding.

   วรรณธิภา อุนารัตน์, กัลยาณี ม่วงไทย และชูศักดิ์ ม่วงไทย. (๒๕๕๘). การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based Learning: PBL) เรื่อง Routines กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนโพนสวรรค์ ราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ : การปฏิรูปการศึกษาเพื่อความยุติธรรมในสังคม : ความท้าทายใหม่. สำนักวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น. วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ขอนก่น. หน้า ๒๑๖