ประวัติอาจารย์กัลยาณี ม่วงไทย

อาจารย์กัลยาณี  ม่วงไทย


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล : นางกัลยาณี ม่วงไทย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2549 – ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • 2536 – ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
 • ผลงานวิชาการ

  Sriputtarin, S., Unarat W., & Muangthai, K. (2015). Role of the Faculty of Liberal Arts and Science, Nakhon Phanom University in Education Development  of Border Patrol Police School in Nakhon Phanom Province. The 1st  International Conference on Research and Education, Arts, Management, and Science (ICREAMS): “Creation of Future and Challenges in Sustainable Research” 24 – 26 November, 2015 Roi Et Rajabhat University Proceeding.

  วรรณธิภา อุนารัตน์, กัลยาณี ม่วงไทย และชูศักดิ์ ม่วงไทย. (๒๕๕๘). การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based Learning: PBL) เรื่อง Routines กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ : การปฏิรูปการศึกษาเพื่อความยุติธรรมในสังคม : ความท้าทายใหม่. สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น. วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘  ขอนก่น. หน้า ๒๑๖

  สุมาลีศรีพุทธรินทร์และกัลยาณี ม่วงไทย. (๒๕๕๔). วิถีชีวิตของคนไทในจังหวัดเหงะอาน  ประเทศเวียดนาม. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔: นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. วันที่ ๒๙ – ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๕๔.
 

 

 

 

 

บันทึก