ประวัติอาจารย์ฉัฐพร พรหมอาจ

ประวัติอาจารย์ฉัฐพร  พรหมอาจ


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล : นางสาวฉัฐพร พรหมอาจ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2558 – การศึกษามหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 2549 – ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผลงานวิชาการ