HOT !!! ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานตามสัญญา (เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่) ลงวันที่ 21 กันยายน 63

 ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานตามสัญญา (เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่) จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต่อไปนี้ รายละเอียดแนบ