HOT !!! ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานตามสัญญา (ยามรักษาการณ์) ลงวันที่ 21 กันยายน 63

 ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานตามสัญญา (ยามรักษาการณ์) จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต่อไปนี้ รายละเอียดแนบ