HOT !!! ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงภาคอีสาน ประจำปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงภาคอีสาน ประจำปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงภาคอีสาน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. นั้น บัดนี้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการพิจารณารายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว   รายละเอียดแนบ