HOT !!! ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานโรงอาหารเขตพื้นที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครผู้จัดจำหน่ายอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม โรงอาหารเขตพื้นที่ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานโรงอาหารเขตพื้นที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครผู้จัดจำหน่ายอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม โรงอาหารเขตพื้นที่ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาศัยอำนาจตามคำสั่งที่ 2831/2559 มหาวิทยาลัยนครพนม มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการจัดจำหน่ายอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม แบบเหมารวม ณ อาคารโรงอาหาร เขตพื้นที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยผู้มีสิทธิ์สมัคร ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดของผู้จัดจำหน่ายอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม   รายละเอียดแนบ