HOT !!! ประกาศ จังหวัดนครพนม เรื่อง ขยายระยะเวลาการส่งผลงานประกวดวาดภาพระบายสีเพื่อถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ประจำปี 2559

ตามที่จังหวัดนครพนม กำหนดจัดการประกวดวาดภาพระบายสีเพื่อถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านศิลปะวาดภาพ และได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้ประกาศคุณสมบัติพร้อมหลักเกณฑ์การประกวดฯ โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวด ฯ จึงถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ตามประกาศจังหวัดนครพนม ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 นั้น รายละเอียดแนบ