HOT !!! ประกาศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. นั้น บัดนี้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการพิจารณารายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบ