HOT !!! ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานตามสัญญา (สายวิชาการ) ลงวันที่ 29 มกราคม 2561

 ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานตามสัญญา (สายวิชาการ) ดังนี้ 
1.อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาโท/ปริญญาเอก)
2.อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  จำนวน 2 อัตรา (วุฒิปริญญาโท/ปริญญาเอก)
3.อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาโท/ปริญญาเอก)
4.อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา (วุฒิปริญญาโท/ปริญญาเอก)
5.อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน  1 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท)
บัดนี้กระบวนการคัดเลือกเสร็จสิ้นไปแล้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทายาลัยนครพนมจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานตามสัญญา  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ มารายงานตัวในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  รายละเอียดแนบ