HOT !!! ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานตามสัญญา (สายวิชาการ) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

 ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานตามสัญญา (สายวิชาการ) ดังนี้ 
1.อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาโท/ปริญญาเอก)
2.อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาโท/ปริญญาเอก)
3.อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาโท/ปริญญาเอก)
4.อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา (วุฒิปริญญาโท/ปริญญาเอก)
5.อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน  1 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท)
บัดนี้กระบวนการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทายาลัยนครพนมจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานตามสัญญา รายละเอียดแนบ