โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

เรื่อง โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) โดยรับสมัครนิสิต นักศึกษาชั้นปี่ที่ 1 ที่มีภูมลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลการเรียนดี ฐานะยากจน ความประพฤติดี และศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2559 รายละเอียดตามแนบ