การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559

การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559 ด้วยมูลนิธิช่วยการศึกษษบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา จะให้ทุนการศึกษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นการให้เปล่าดดยไม่มีข้อผุกพันใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ติดต่อกันไปจนจบหลักสูตร รายละเอียดตามแนบ