ประกาศคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่าด้วยการสมัครรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ด้วยคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอ ภายใต้แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และแผนพลังงานทดแทน รายละเอียดตามแนบ