ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ปีการศึกษา 2558

ประกาศรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ปีการศึกษา 2558 ด้วย บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ได้มอบเงินเพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี จำนวน 20 ทุนๆ ละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) โดยให้มหาวิทยาลัยนครพนม พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนตามเงื่อนไข จำนวน 2 คน รายละเอียดตามแนบ