ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ"ทุนส่งน้องเรียนจบ" ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ลงวันที่ 23 พ.ย.60

 ด้วยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้ชื่อโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" จำนวน 50 ทุนๆ ละ 30,000 บาท ต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการศึกษา ให้แก่นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ในสถาบันการศึกษาของรัฐที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพื่อให้นิสิตนักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร และเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป  รายละเอียดตามแนบ