ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2561

 เรื่องรับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาไทยที่เรียนดี และมีภาวะผู้นำได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมิรกัน ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา   รายละเอียดตามแนบ