การให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ภายใต้ชื่อโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนธโมะโต๊ะ ด้วยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มีความประสงคืจะให้ทุนแก่นักศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เพื่อมอบทุนให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร และเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป รายละเอียดตามแนบ