PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 2 มีนาคม 2559 โครงการบำเพ็ญประโชน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 "โครงการบำเพ็ญประโยชน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม"

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินโครงการบำเพ็ญประโชน์ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่อีกด้านหนึ่งของคนที่อยู่ในสังคม ด้วยการทำความดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดถนน การทำความสะอาดบริเวณตึก อาคารเรียน และทำความสะอาดบริเวณวัด ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาของคณะครุศาสตร์เป็นอย่างดี 

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++