PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 17 มีนาคม 2559 โครงการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556-2557 (วันแรกของการซ้อม)


 "โครงการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556-2557 (วันแรกของการซ้อม) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม"

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  ได้จัดโครงการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556-2557 ขึ้น ณ โรงยิม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีท่าน ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา กล่าวต้อนรับและกล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต และการซ้อมมีการแบ่งซ้อมเป็นกลุ่มย่อยก่อนที่จะมาซ้อมรวมกันเป็นหมู่คณะฯ ซึ่งการดำเนินการดดังกล่าวทำให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้าใจพิธีการต่างๆ ได้อย่างชัดเจนและเป็นไปแนวเดียวกัน 

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++