PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 12 มีนาคม 2559 โครงการวิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559


 "โครงการวิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม"

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  ได้จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมทางไกล อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทายาลัยนครพนม ซึ่งในโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากท่าน ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ ท่านวิทยากร ท่านอาจารย์กรรณิการ์  บารมี ผู้อำนวยการกลุ่มรับรองปริญญาบัตร สำนักงานเลขาธิการครุสภา โดยท่านวิทยากรได้ชี้แจงรายละเอียดหมวดวิชาชีพครูให้แก่คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ถึงแนวทางต่างๆ ในการปรับปรุงหลักสูตรในปัจจุบัน 

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++