PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 22 เมษายน 2559 การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการลงนามบันทึกข้อตกลง


 "การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการลงนามบันทึกข้อตกลง ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์"

เมื่อวันที่ 22 เมษายน  2559  คณะผู้บริหาร  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วม การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการลงนามบันทึกข้อตกลง ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำทีมโดย ท่านรองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ  พลสนะ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และท่านดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++