PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 26-29 เมษายน 2559 โครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร งานวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผล


 "โครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร งานวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผล ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยบูรพา"

เมื่อ วันที่ 26-29เมษายน  2559  คณะผู้บริหาร  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าศึกษาดูงาน ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดราชบุรี นำทีมโดย ท่านรองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ  พลสนะ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และท่านดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นับเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเครือข่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร งานวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผล เพื่อศึกษาสมรรถนะในการทำงาน (Competency Model) ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ และนำมาใช้ในการ สรรหา รักษา และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และความหมาย เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามผลตามที่คาดหวังไว้ 

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++