PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 26-27 เมษายน 2559 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนากิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อทักษะชีวิตที่สำเร็จ (EF)"


 "กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนากิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อทักษะชีวิตที่สำเร็จ (EF)"

เมื่อ วันที่ 26-27 เมษายน  2559  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย :  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนากิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อทักษะชีวิตที่สำเร็จ (EF) สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5  จำนวน 250 คน ณ หอประชุมรัตนโกเศศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++