PR-EDU ภาพบรรยายกาศ26-29 เมษายน 2559 โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานฝ่ายการเงินและงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน


 "โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานฝ่ายการเงินและงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน ณ มหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทายาลัยเทคโนโลยีสุรนารี"

เมื่อ วันที่ 26-29 เมษายน  2559 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าศึกษาดูงาน ที่ มหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำทีมโดย ท่านรองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ  พลสนะ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และท่านดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นับเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเครือข่าย เพื่อเพิมสมรรถนะและประสิทธิภาพในการทำงานฝ่ายการเงิน วิเคราะห์นโยบายและแผน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจุดประกายความคิด เปิดโลกทัศน์แก่บุคลากร เพื่อตอบสนองต่อนโยบาย มหาวิทยาลัยในอนาคต 

 

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++