PR-EDU ภาพบรรยายกาศ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2559


เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ  2559

      สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการโครงการประกวดคลิปวีดิโอ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2559โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน ครอบครัวและชุมชน โดยให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ ผ่านคลิปวีดิโอ และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนเลือกรับปรับใช้สื่อไอทีให้เกิดประโยชน์กับตนเองและส่วนรวม ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการประชุมพิจารณาตัดสินการประกวดคลิปวีดิโอ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ2559

รายชื่อผู้เข้ารับเกียรติบัตรโครงการประกวดคลิปวีดิโอ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ”จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

                1. ผลงาน “คิดก่อนซื้อ”  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม   โดยมีผศ.สุธิดา เลขะวัฒนะ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม เจ้าของผลงานประกอบด้วย

                                1.1 นายธนา โยธาชัย                            
                                1.2 นายศิวานนท์     คำชนะ                             
                                1.3นายศรราม ปุสีดา

                2. ผลงาน “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ เรื่อง ใช้สื่ออย่างมีสติ” สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ผศ.สุธิดา เลขะวัฒนะ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม เจ้าของผลงานประกอบด้วย  

                                2.1 นายอิสระ บุญละคร                             
                                2.2 นายทศพล พึ่งบุญไพศาล                             
                                2.3 นายเทพฤทธิ์ ชาดีกรณ์

               3. ผลงาน “แบ่งให้เป็น ใช้ให้เหมาะ” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ อำเภอศรีสงคราม โดยมีนายวัชรพงษ์ บริเอก เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม เจ้าของผลงานประกอบด้วย

                                3.1 นางสาวฑิตยา โพธิ์สุ                             
                                3.2 นางสาวจิดาภา แก้วปีลา                               
                                3.3 นางสาวปิยะวรรณ มัยวงศ์

 รางวัลชมเชย 3 รางวัลเป็นนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม