PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 29 พฤษภาคม 2559 พิธียกพระพุทธมงคลวิสุทธิญาณประดิษฐาน ณ แท่นพระบริเวณหน้าตึกจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


พิธียกพระพุทธมงคลวิสุทธิญาณประดิษฐาน ณ แท่นพระบริเวณหน้าตึกจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

     เมื่อวันที่ 29 พฤฤษภาคม 2559 คณะบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธียกพระพุทธมงคลวิสุทธิญาณประดิษฐาน ณ แท่นพระบริเวณหน้าตึกจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้นิมนต์ท่านพระอาจารย์พระศรีวิสุทธิเมธี รองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม ประกอบพิธีทางสงฆ์และบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เวลา 13.09 น. ให้เกิดเป็นศิริมงคลแก่บุคลากรของคณะฯ ทั้งนี้ โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ  พลสนะ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้า บุคลากร รวมทั้งนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยหร้อมเพรียงกัน 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++