PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 12 มิถุนายน 2559 โครงการอบรมศิษย์เก่าตามโครงการผลิตครูมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558


โครงการอบรมศิษย์เก่าตามโครงการผลิตครูมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

     เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัด โครงการอบรมศิษย์เก่าตามโครงการผลิตครูมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน มาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว กล่าวรายงานโดยท่าน ผศ.สุธิดา  เลขะวัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งวิทยาการในโครงการได้แก่ท่าน ผอ.บุญเลื่อน บุญเพ็งและท่านผอ. โกแมน  คัดทะจันทร์ พร้อมทีมงาน มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวสู่สนามสอบในวิชาชีพครู 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++