PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 5 มกราคม 60 กิจกรรม Faculty Learning Community (FLC) ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดทำ มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.5


กิจกรรม Faculty Learning Community (FLC) ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดทำ มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.5

วันที่ 5 มกราคม 60 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรม Faculty Learning Community (FLC) ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดทำ มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.5 ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรในกิจกรรม โดยมีคณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสมรรถนะทางวิชาการไปในแนวทางเดียวกัน
 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++