PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 6 มกราคม 60 โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 6 มกราคม 60 โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บรรยายพิเศษ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professinal Learning Community) และการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ณ อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++