HOT !!! ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานโรงอาหารเขตพื้นที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการโรงอาหาร

อาศัยอำนาจตามคำสั่งที่ 2831/2559 มหาวิทยาลัยนครพนม มีการรับสมัครผู้ประกอบการจัดจำหน่ายอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม แบบเหมารวม ณ อาคารโรงอาหารเขตพื้นที่ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินงานโรงอาหารเขตพื้นที่ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการโรงอาหาร รายละเอียดแนบ