PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 8 มีนาคม 2559 โครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 1 ณ คณะคระศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 "โครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 1 ณ คณะคระศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม"

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559  ฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  ได้จัดโครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ ห้องประชุมทางไกล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยในโครงการได้รับเกียรติจากท่าน ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็นประธานในพิธี และกล่าวรายงานโครงการโดย ท่าน ผศ.สุธิดา เลขะวัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้มาเป็นวิทยาการในโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำวิจัยร่วมกัน และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง การจัดการความรู้การวิจัย มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าเป็นข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์แ่กการวางแผนการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรในคณะฯ 

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++